Showing posts with label cult beauty. Show all posts
Showing posts with label cult beauty. Show all posts
13 November 2017

HUDA BEAUTY LIQUID LIPSTICKS REVIEW


It may seem like I'm buying everything Huda Beauty these days and honestly I kind of am. I go through these phases, where I'm obsessed with different brands and at the moment that's Huda Beauty. I've been using her liquid lipsticks for months and today I wanna share my thoughts on them.
~
Може да изглежда сякаш купувам всичко от Huda Beauty напоследък и честно казано, май наистина го правя. Минавам през фази на обсебване от различни марки и в момента това е Huda Beauty. Използвам течните й червила с месеци и днес искам да споделя мнението си за тях.


I have the colours Sugar Mama, Bombshell and Trendsetter. The former is from the Nude Love collection and the others are from the original launch. The packaging is gorgeous and at this point iconic - all the lipsticks come in a plastic box with Huda's lips and the bottle is mattified glass.
~
Имам цветовете Sugar Mama, Bombshell и Trendsetter. Първият е от Nude Love колекцията, а другите два са от оригиналните. Опаковката е супер красива и популярна - всички червила пристигат в пластмасова кутия с устните на Худа, а шишенцето - матирано стъкло.

High Heels

As you can see, all of them are shades of nude, which isn't really surprising. I wear mostly nude lipstick and considering the price point, it's wiser to invest in something you know you'll get a lot of wear out of.
~
Както виждате, всичките са неутрални нюанси, което не е изненадващо. Нося предимно неутрално червило и като се има предвид цената, по-умно е да се инвестира в нещо, от което знаете, че ще си избиете парите.


The applicator is the standard doe-foot and it's easy to use. Usually a lot of lipstick comes off on it and I even wipe some of it off, because I need a small amount on my lips.
~
Апликаторът е стандартен и лесен за използване. Обикновено доста червило излиза с него и дори избърсвам част от него, защото се нуждая от малко количество.


The swatches are Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter top to bottom. They're all very wearable, but Trendsetter looks a bit more like a 90s warm brown on my skin tone.
~
Суочовете са Sugar Mama - Bombshell - Trendsetter от горе надолу. Те са много практични, но Trendsetter е малко повече като топло кафяво от 90-те на моята кожа.


What I love most about these lipsticks is the formula. It dries down fully matte, but I would describe it as a comfortable velvetty matte, which doesn't make your lips crusty and flaky. One thing I've noticed is, it takes quite a bit longer to dry, but that isn't a negative, because you have more time to correct mistakes and achieve a perfect application that way. The only downside is it sometimes gets on my teeth while drying.
~
Това, което най-много харесвам в тези червила е формулата. Изсъхва напълно матова, но бих я описала като удобно кадифено матово, което не изсушава устните прекалено. Нещо, което съм забелязала е, че отнема доста повече да изсъхне, но това не е нещо отрицателно, защото така има повече време за поправяне на грешки и постигане на перфектен контур. Единственият недостатък е, че понякога попада върху зъбите докато изсъхва.


All in all, as I've mentioned before, the Huda Beauty liquid lipsticks are currently my favourites on the market and I strongly recommend trying them. The price point is a little higher - £18 each, but I think they're worth it.

Have you tried them?
~
Като цяло, както съм споменавала преди, червилата на Huda Beauty са любимите ми на пазара в момента и горещо ги препоръчвам. Цената е малко по-висока - £18 всяко, но според мен си заслужават.

Вие пробвали ли сте ги?

xo,
Kalina
20 April 2017

CHARLOTTE TILBURY LIGHT WONDER FOUNDATION REVIEW


I don't usually do reviews on separate products, but I decided to give it a go, because this one deserves it. I didn't really need a new foundation, but I went on Cult Beauty and ordered one anyway. I had had my eye on the Charlotte Tilbury Light Wonder for so long and I'm so glad I got it.
~
Обикновено не пиша ревюта на отделни продукти, но реших да се пробвам, защото този го заслужава. Нямах нужда от нов фон дьо тен, но влязох в Cult Beauty и си поръчах така или иначе. Бях си набелязала Light Wonder на Charlotte Tilbury отдавна и много се радвам, че го взех.


Starting from the packaging, it's really pretty, as is anything by Charlotte Tilbury, but it doesn't really feel high end as it should. It's a plastic tube, but I kinda see why it's like that. What's interesting is that when I first received it, it seemed really small to me, but it actually contains 40ml of product, compared to all my other foundations, which are usually 30ml.
~
Като започнем от опаковката, хубава е, както всичко на Charlotte Tilbury, но не се усеща много скъпа, както би трябвало. Пластмасова тубичка е, но донякъде разбирам защо. Интересното е, че когато първо го получих, ми изглеждаше много малък, но всъщност съдържа 40мл продукт, в сравнение с всичките ми останали фон дьо тени, които са обикновено 30мл.


It has a pointed tip, which makes less product come out at a time, and so it doesn't go to waste, because it does have a quite runny consistency. I take a bit on my fingers and apply it to my face and then blend it with a Real Techniques Expert Face Brush. The coverage is medium, but you can easily build it up and it doesn't go cakey at all. What I love about it is the perfect finish it has - the skin looks glowy and luminous and stays that way throughout the day. I have combination skin with some dry patches and it's exactly the foundation I'd been looking for. I wouldn't recommend it for oily skin types, but for anyone with dry and normal to combination skin, it would be perfect.
~
Има заострен връх, което помага по-малко продукт да излиза при стискане и следователно да не се хаби, защото има доста течна консистенция. Вземам малко на пръстите си и го нанасям на лицето си, след което го разнасям с Expert Face Brush на Real Techniques. Покритието е средно, но може да се наслои и изобщо не става напластено. Това, което ми харесва най-много е финишът - кожата изглежда озарена и стои така през целия ден. Имам комбинирана кожа със сухи участъци и е точно фон дьо тена, който търсех. Не бих го препоръчала за мазен тип кожа, но за всеки със суха и нормална до комбинирана е перфектен.


I have it on here, mixed with a little bit of Double Wear by Estee Lauder for extra coverage and a bit of Champagne Pop by Becca 😁, but you can really see how healthy and flawless my skin looks. I think I may have found my holy grail foundation.
~
Нося го тук, смесен с малко Double Wear на Estee Lauder за допълнително покритие и мъничко Champagne Pop на Becca 😁, но наистина може да се види колко здрава и безупречна изглежда кожата ми. Мисля, че намерих holy grail фон дьо тена си.


The only thing that is a downside is of course the price of 32 pounds, which for me is worth it, but I hope I don't run out anytime soon haha. I would like to know if you've tried it or you have a drugstore alternative for it!
~
Единственият недостатък е разбира се цената от 32 паунда, която според мен е оправдана, но се надявам да не го привърша скоро хаха. Бих искала да знам дали вие сте го пробвали или имате алтернатива за него от дрогериите!
xo,
Kalina
18 March 2017

ANASTASIA BEVERLY HILLS MODERN RENAISSANCE PALETTE REVIEW


I've finally managed to sit down and write a review on the Modern Renaissance palette by ABH, which I've been using for a few months now and I'm totally in love with. It's the best palette I've ever had, but if you wanna find out why, keep reading!
~
Най-накрая успях да седна и да напиша ревю за палитрата Modern Renaissance от ABH, която използвам вече няколко месеца и в която съм напълно влюбена. Най-добрата палитра, която някога съм имала, е, но ако искате да разберете защо, продължете да четете!


Starting off with the packaging - it comes in a cardboard container and the outside is suede and smooth, which is one of the few downsides, because it gets dirty and stained very easily. Other than that, I think it's quite pretty and convenient.
~
Като започнем с опаковката - идва в картонена кутийка и външната страна е велурена и гладка, което е един от малкото недостатъци, защото се зацапва и става на петна много лесно. Въпреки това, мисля че е доста красива и удобна за използване.


It also includes a brush, which I actually like, especially the fluffy side - it does a great job at blending. It's obviously not enough to do a complete eye look, but when you're travelling it could come in handy.
~
Също така включва и четка, която всъщност харесвам, особено пухкавата страна - върши добра работа в разнасянето. Ясно е, че не е достатъчна за пълен очен грим, но може да е удобна при пътуване.


Now onto the eyeshadow itself. The Modern Renaissance palette has 14 colours altogether, half of which completely matte. The others are shimmery, but some have more glitter than others. The first thing you notice when you look at it are the gorgeous pink and red shades, which could be intimidating to some people, but I think they're currently very on trend and you could apply them subtly.
~
Сега и към самите сенки. Палитрата Modern Renaissance има общо 14 цвята, половината от които са напълно матови. Останалите са блестящи, но някои имат повече брокат от други. Първото нещо, което забелязвате, когато я погледнете, са красивите розови и червени сенки, които може би са плашещи за някои хора, но според мен са доста актуални в момента и могат да се нанесат по-леко.


I'm not going to go in depth about all the individual shades, because we're gonna be here until tomorrow, so I'm just gonna give you my thoughts. As you can see, they're extremely opaque (apart from Tempera, which is the same as my skin tone, but it would look great on darker skin). They are smooth and buttery, blend like a dream and last all day. They're even hard to remove. I usually use a base underneath, but you can definitely get away without one, as they're that pigmented. The ones I use the most (probably every time) are Raw Sienna and Burnt Orange - they're great for the crease, Tempera as a base, sometimes Buon Fresco or Warm Taupe and the shimmers - Vermeer and Primavera.
~
Няма да се задълбочавам за всеки цвят по отделно, защото ще сме тук до утре, така че направо ще си дам мнението. Както можете да видите, изключително наситени са (без Tempera, която напълно съвпада с кожата ми в момента, но би изглеждала страхотно на по-тъмна). Супер меки и гладки са (????? четете ми текстовете на английски плс), разнасят се лесно и издържат цял ден. Даже са трудни за премахване. Обикновено използвам база отдолу, но не е задължителна, тъй като са наистина наситени. Тези, които аз използвам най-много (може би всеки път) са Raw Sienna и Burnt Orange - страхотни са за сгъвката на клепача, Tempera като база, понякога Buon Fresco или Warm Taupe и от блестящите - Vermeer и Primavera.


I love the wide range of colours you get with this palette, and even though there isn't a matte black shade, which most palettes have, I don't think it's really needed. You can definitely create lots of different looks using it and I'm seriously impressed, because I can't find many faults with it.
~
Много ми харесва разнообразието от цветове, които получавате с тази палитра. Въпреки че няма матово черно, което доста палитри имат, не мисля че и е нужно. Определено можете да създадете различни визии с нея и съм наистина впечатлена, защото не мога да й намеря много недостатъци.


I got mine on Cult Beauty, but it's sold out most of the time, so you have to join the waitlist if you really want it. For the price of 41 pounds it's definitely not the cheapest, but it's close to the Urban Decay Naked palettes. If you're wondering which to get, I'd go for this one.

Have you tried it and do you love it as much as I do?
~
Аз си я поръчах от Cult Beauty, но през повечето време е изчерпана, така че, ако наистина я искате, трябва да се запишете в списъка с чакащи. За цената си от 41 паунда, определено не е най-евтината, но е близка до Naked палитрите на Urban Decay. Ако се чудите коя да изберете, аз бих се насочила към тази.

Вие пробвали ли сте я и обичате ли я колкото мен?

xo,
Kalina